Regulamin Sklepu Togabezwroga.pl Fundacji Alchemia Zmiany

Ten regulamin obowiązuje dla zamówień za pośrednictwem witryny https://togabezwroga.pl/

Dzień dobry!

Z radością witam Cię w moim świecie, gdzie rozwój osobisty i zawodowy idą w parze z głębokim zrozumieniem siebie i swoich potrzeb. Nazywam się Adam Sornek, jestem założycielem Fundacji „Alchemia Zmiany” i twórcą projektu edukacyjno-rozwojowego dla prawniczek i prawników „TogaBezWroga”. Te dwie platformy są odzwierciedleniem mojej pasji wspierania siebie i innych w odkrywaniu i realizowaniu własnego pełnego potencjału.

Przez lata mojej działalności, zarówno w obszarze rozwoju osobistego, jak i zawodowego, moim celem zawsze było inspirowanie innych do głębszego poznania siebie i świadomego kształtowania swojej ścieżki życiowej. W „Alchemii Zmiany” skupiam się na wspieraniu Twojej wewnętrznej siły i samopoznania, podczas gdy „TogaBezWroga” to miejsce, gdzie prawnicy mogą znaleźć wsparcie w swoim rozwoju zawodowym i osobistym.

Produkty i usługi oferowane na moich platformach są wynikiem mojego doświadczenia, wiedzy i zaangażowania oraz wiedzy i doświadczenia ludzi, z którymi współpracuję. Zarówno „Alchemia Zmiany”, jak i „TogaBezWroga” to więcej niż tylko strony internetowe – to przestrzenie, gdzie każdy może znaleźć inspirację, wsparcie i narzędzia niezbędne do osobistego i zawodowego rozwoju.

Postanowienia Ogólne

 1. Sprzedawca: Sklep internetowy dostępny pod adresem www.togabezwroga.pl jest prowadzony przez Fundację Alchemia Zmiany, ul. Marii Konopnickiej 14, 05-410 Józefów, KRS: 0000877751, NIP: 9512512759, REGON: 387927381.
 2. Akceptacja Regulaminu: Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do założenia Konta oraz do składania Zamówień lub Rezerwacji przez Klienta.
 3. Zaproszenie do Zawarcia Umowy: Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, a także w przypadku składania Zamówień za pomocą innych środków komunikacji na odległość, w tym potwierdzenie treści proponowanej Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt III ust. 8 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu tegoż kodeksu.

Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Fundacja Alchemia Zmiany, ul. Marii Konopnickiej 14, 05-410 Józefów, KRS: 0000877751, NIP: 9512512759, REGON: 387927381.
 2. Cena: Jest to kwota wyrażona w walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić za zakupiony produkt lub usługę, w tym również za treści cyfrowe.
 3. Dzień roboczy: Obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dowód zapłaty: To dokument, taki jak faktura lub paragon, wystawiany zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług lub innymi odpowiednimi przepisami, przekazywany Klientowi.
 5. Klient/Użytkownik: To osoba lub jednostka, która zamierza dokonać lub dokonuje zakupu, w tym osoby fizyczne z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, ale z zdolnością prawną, które zawarły lub planują zawrzeć umowę ze Sprzedawcą.
 6. Konsument: Osoba fizyczna nabywająca produkt lub usługę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 7. Oferta: Propozycja zawarcia umowy, która zawiera kluczowe elementy produktu, w tym opis i indywidualną propozycję ze strony Sprzedawcy.
 8. Przedsiębiorca: Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca ze Sklepu.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta: Osoba fizyczna, która zawiera umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą charakteru zawodowego, co wynika z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Produkt: Towar lub usługa oferowana przez Sprzedawcę, przeznaczona do sprzedaży, zwykle odpłatnie, chyba że określono inaczej.
 11. Produkt elektroniczny: Treść cyfrowa dostarczana w formie pliku elektronicznego, którą Klient otrzymuje przy zakupie, np. e-book, pliki PDF, materiały audio/video.
 12. Sklep Internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem www.togabezwroga.pl, prowadzony przez Fundację Alchemia Zmiany.
 13. Sprzedawca– Fundacja Alchemia Zmiany, ul. Marii Konopnickiej 14, 05-410 Józefów, KRS: 0000877751, NIP: 9512512759, REGON: 387927381.
 14. Usługa cyfrowa: Usługa umożliwiająca Klientowi tworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, dostęp do danych cyfrowych, współdzielenie danych cyfrowych lub inne interakcje z wykorzystaniem danych cyfrowych.
 15. Regulamin: Dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień i realizacji zamówień przez Sprzedawcę.
 16. Sklep/strona internetowa: Platforma online, na której Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów.
 17. Towar: Przedmiot umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 18. Towar z elementami cyfrowymi: Towar, który zawiera treść cyfrową lub usługę cyfrową, niezbędne do jego funkcjonowania.
 19. Trwały nośnik: Środek do przechowywania informacji, umożliwiający dostęp do nich w przyszłości i ich odtworzenie w niezmienionej formie.
 20. Umowa: Porozumienie między Sprzedawcą a Klientem określające ich wzajemne prawa i obowiązki.
 21. Usługa: Działanie wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 22. Godziny robocze: godziny od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Proces Zawierania Umowy

 1. Podstawy Realizacji Umowy: Warunki wykonania umowy oraz zasady współpracy są określone w Regulaminie oraz w Ofercie.
 2. Zgodność z Prawem: Regulamin i Oferta nie eliminują ani nie ograniczają praw Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Priorytet Oferty: W przypadku niezgodności między Regulaminem a Ofertą, decydujące znaczenie ma Oferta.
 4. Moment Zawarcia Umowy: Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient zaakceptuje Regulamin, dokona płatności i otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia, chyba że określono inaczej.
 5. Zawarcie Umowy przy Płatnościach Odłożonych: Gdy termin płatności jest ustalony na czas po zawarciu Umowy, zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i potwierdzenia złożenia zamówienia.

 

Cena

 1. Charakterystyka Ceny: Podana cena jest ceną brutto, co oznacza, że zawiera wszystkie obowiązkowe podatki, chyba że Sprzedawca wyraźnie zaznaczy, że podana cena jest ceną netto, do której należy (jeszcze) doliczyć VAT.
 2. Dodatkowe Koszty: W cenę nie są wliczone koszty dostawy i inne potencjalne opłaty, które Klient będzie musiał pokryć. O tych kosztach Klient zostanie poinformowany przed finalizacją zamówienia.
 3. Cena Po Obniżce: Cena obniżona to cena, która jest stosowana po zastosowaniu rabatu lub obniżki ceny Produktu.
 4. Cena Minimalna: Najniższa cena Produktu to najniższa cena, po jakiej Produkt był sprzedawany w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką. W przypadku Produktów oferowanych przez mniej niż 30 dni, najniższa cena to najniższa cena, po jakiej Produkt był oferowany od momentu rozpoczęcia sprzedaży do dnia obniżki.

 

Realizacja zamówienia na togabezwroga.pl

 1. Dostępność Sklepu: Sklep jest dostępny dla Klientów całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 2. Metody Płatności: Do realizacji płatności online sprzedawca korzysta z usług Serwisu PayU.
 3. Opcje Płatności: Klient może dokonać płatności poprzez elektroniczny przelew bankowy, system BLIK, lub inne metody dostępne w serwisie PayU.
 4. Obowiązek Płatności: Klient powinien uiścić płatność natychmiast po złożeniu zamówienia, chyba że Oferta lub wybrana metoda płatności stanowi inaczej.
 5. Proces Zakupu w Sklepie:
 6. Wybór Produktu: Należy wybrać pożądane Produkty, korzystając z opcji „dodaj do koszyka” lub podobnej funkcji na stronie.
 7. Podanie Informacji: Wymagane jest podanie niezbędnych danych, takich jak informacje o Kliencie, sposób płatności i dostawy.
 8. Potwierdzenie Kosztów: Przed finalizacją zamówienia, należy zapoznać się z całkowitym kosztem wybranych Produktów, w tym kosztami dostawy i ewentualnymi dodatkowymi opłatami.
 9. Akceptacja i Płatność: Klient powinien zaakceptować Regulamin, potwierdzić zamówienie i dokonać płatności według wybranej metody. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie od Sprzedawcy.
 10. Prawo do Anulowania Zamówienia: Sprzedawca ma prawo odwołać zamówienie, jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia, lub jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie i Klient nie dokonał wymaganych poprawek po wezwaniu do tego przez Sprzedawcę.

 

Proces Realizacji Zamówienia Wyjaśniony

 1. Dostęp do Produktów Elektronicznych: Po zakupie Produktu zawierającego elementy elektroniczne, Klient otrzyma dostęp do Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w 72 godzin roboczych od momentu zaksięgowania płatności, chyba że Oferta stanowi inaczej.
 2. Dostarczenie Produktu Elektronicznego: Produkt elektroniczny będzie dostępny na Koncie Użytkownika lub zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Klienta, z zastrzeżeniem szczególnych warunków określonych w Ofercie.
 3. Realizacja Kursów i Innych Produktów Elektronicznych: W przypadku programów / szkoleń lub innych specyficznych produktów elektronicznych, które nie są dostępne od razu, materiały będą sukcesywnie udostępniane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Ofercie lub natychmiast, w zależności od warunków określonych w Ofercie.
 4. Dostęp do Grup i Transmisji Online: W przypadku Produktów zapewniających dostęp do grup lub transmisji na żywo, dostęp zostanie przyznany niezwłocznie po zakupie lub zgodnie z terminami określonymi w Ofercie.
 5. Nagrania Transmisji Online: Administrator przed przystąpieniem do nagrywania zapyta o zgodę użytkowników spotkania. Zgodnie z art. 13 RODO każdy, użytkownik powinien być świadomy nagraniach i ewentualnym udostępnieniu treści wraz z jego wizerunkiem.
 6. Ograniczenie Czasowe Dostępu: Standardowo, dostęp do Produktu nie jest ograniczony czasowo, chyba że Oferta Produktu w sklepie stanowi inaczej.
 7. Wsparcie Techniczne: W przypadku problemów z otwarciem plików lub materiałów, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Informacje o Aktualizacjach: Sprzedawca zobowiązuje się informować Klienta o wszelkich aktualizacjach, które wpłyną na dostępność zakupionego produktu.

 

Warunki Sesji / Spotkań indywidualnych / Spotkań grupowych

 1. Informacje o Usłudze: Pełne szczegóły usługi konsultacyjnej są dostępne w Ofercie.
 2. Ustalanie Terminu sesji / spotkań indywidualnych: odbywają się one po uprzednim ustaleniu terminu przez Klienta ze Sprzedawcą, lub przez platformę do rezerwacji terminów taką jak Google Calendar, Booksy, Calendly, ZnanyLekarz, ZaufanyTerapeuta. Możliwe są różne formy komunikacji do ustalenia terminu, w tym kontakt telefoniczny, e-mail, wiadomości SMS, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie.
 3. Zasady Zmiany Terminu: Klient ma możliwość jednorazowej zmiany terminu usługi. Aby zmienić termin, należy odwołać pierwotnie ustalony termin co najmniej 24 godziny robocze przed planowaną sesją / spotkaniem, a następnie ustalić nowy termin. Zmiana terminu powinna być dokonana telefonicznie lub e-mailowo, korzystając z danych kontaktowych podanych w Regulaminie lub na stronie togabezwroga.pl. W przypadku nieodwołania terminu zgodnie z tymi zasadami, usługa zostanie uznana za zrealizowaną.

Prawa Autorskie

 1. Ochrona Prawna Materiałów: Wszystkie materiały dostarczane przez Sprzedawcę, w tym produkty elektroniczne, teksty, obrazy, grafiki, multimedia i znaki towarowe, są chronione jako utwory na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa Autorskie: Prawa autorskie do tych materiałów należą do Sprzedawcy lub innych podmiotów, od których Sprzedawca otrzymał licencję lub które są współtwórcami. Materiały te mogą być również wykorzystywane przez Sprzedawcę na innej prawnej podstawie.
 3. Warunki Użytkowania Materiałów: Materiały dostarczane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane przez Klienta jedynie do użytku osobistego, chyba że Oferta stanowi inaczej. Jakiekolwiek nieautoryzowane rozpowszechnianie, udostępnianie, kopiowanie lub pobieranie materiałów poza granicami dozwolonego użytku jest zabronione.
 4. Licencja dla Klienta: Sprzedawca przyznaje Klientowi niewyłączną licencję na korzystanie z materiałów na własne potrzeby, bez możliwości udzielania sublicencji, udostępniania produktu czy usługi innym osobom i bez ograniczeń geograficznych. Ograniczenia czasowe korzystania z licencji są określone w Ofercie lub Regulaminie. Opłata za licencję jest wliczona w cenę Produktu.
 5. Konsekwencje Naruszenia Praw: W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w tym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania i zadośćuczynienia nadto ma prawo zawiesić konto Klienta w sklepie. Klient może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną za działania, które narusza prawa autorskie oraz dobra osobiste Sprzedawcy.
 6. Aktualizacje Produktów: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania Produktów, w szczególności tych elektronicznych.

 

Niezgodność Towaru z Umową i Warunki Gwarancji

 1. Zakres Odpowiedzialności: Ten rozdział reguluje zasady odpowiedzialności za zgodność dostarczanych Towarów z warunkami Umowy zawartej z Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dotyczących umów zawartych po 1 stycznia 2023 roku.
 2. Przepisy Prawne: W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru, w tym umów sprzedaży, dostawy oraz umów o dzieło, gdzie produkt stanowi Towar, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. Obowiązujące są wyłącznie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczania ani modyfikowania tych przepisów, a szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w ustawie o prawach konsumenta.
  Tekst ustawy jest dostępny dla Konsumenta na stronie Sejmu RP np. pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&title=o+prawach%20konsumenta

Odstąpienie od umowy

 1. Termin Odstąpienia: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci – jako Konsumentowi który nie prowadzi działalności gospodarczej ani zawodowej w związku z umową – uprawnienie do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, bez konieczności wskazywania przyczyn takiego działania. Jednakże, prawo to nie ma zastosowania w przypadku, gdy wyraziłeś/aś wyraźną zgodę na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych przed upływem wyżej wymienionego terminu do odstąpienia od umowy, co jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia dostarczania tych treści.
 2. Jak Odstąpić od Umowy: Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy, że mnie o tym poinformujesz, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@togabezwroga.pl
 3. Zwrot Płatności: W przypadku odstąpienia od umowy, dokonamy zwrotu wszystkich dokonanych przez Ciebie płatności związanych z zawartą umową.

Procedura Reklamacyjna

 1. Uprawnienia Konsumenta przy Niezgodności z Umową: Jeśli dostarczone treści cyfrowe nie są zgodne z warunkami umowy, posiadasz prawa wynikające z ustawy o prawach konsumenta.
 2. Procedura Reklamacyjna: Aby zgłosić reklamację dotyczącą Sklepu lub jego funkcjonalności, wystarczy skontaktować się ze mną, wysyłając e-mail na adres: kontakt@togabezwroga.pl.
 3. Czas Reakcji na Reklamację: Zobowiązuję się do udzielenia odpowiedzi na każdą złożoną reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
 4. Metody Pozasądowego Rozwiązywania Sporów: Jako Konsument, który nie prowadzi działalności gospodarczej ani zawodowej w związku z umową, masz dostęp do następujących pozasądowych ścieżek rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Możliwość złożenia wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego w celu rozwiązania sporu wynikającego z umowy.
 • Możliwość zwrócenia się do odpowiedniego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o mediację dla polubownego rozwiązania sporu.
 • Możliwość skorzystania z wsparcia powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, lub organizacji społecznej, której zadaniem jest ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące tych metod znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Fundacja Alchemia Zmiany, ul. Marii Konopnickiej 14, 05-410 Józefów, KRS: 0000877751, NIP: 9512512759, REGON: 387927381.
 2. Fundacja Alchemia Zmiany gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji Alchemia Zmiany, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych www.togabezwroga.pl, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.
 6. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności.

Postanowienia Końcowe

 1. Zwolnienie z Odpowiedzialności w Przypadku Siły Wyższej: W sytuacjach siły wyższej, zarówno Strony umowy są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeśli siła wyższa uniemożliwia wykonanie umowy. To zwolnienie dotyczy również okresów bezpośrednio przed i po wystąpieniu siły wyższej.
 2. Definicja Siły Wyższej: Siła wyższa obejmuje zdarzenia losowe lub naturalne, które są niezależne od woli Stron, nieprzewidywalne i nieuniknione, takie jak powodzie, włamania, wojny, akty terroru, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Obowiązki Klientów Zagranicznych: Klienci spoza kraju Sprzedawcy powinni poinformować Sprzedawcę o swoim miejscu zamieszkania lub siedzibie, aby umożliwić prawidłowe rozliczenie podatkowe.
 4. Prawo do Zmiany Regulaminu: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym zmian w przepisach prawa, decyzjach UOKiK, PUODO, orzeczeniach sądowych, lub w przypadku istotnych zmian w warunkach biznesowych.
 5. Stosowanie Poprzedniej Wersji Regulaminu: Do umów zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
 6. Prawo Właściwe i Sąd Właściwy: Prawem właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym jest sąd polski.
 7. Data Wejścia w Życie Regulaminu: Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2024 r.